Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs 
1
Artikel 1 Algemeen
1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van
toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de
uitvoering van opdrachten door het expertisebureau, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van
of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen.
2. Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene
voorwaarden, dan wijst het expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval
waarin het expertisebureau schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.
3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “de opdrachtgever”, zijn daaronder mede
begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun
gemachtigden.

Artikel 2 Opdracht
Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander
doel aan worden verbonden.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging I Overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door het
expertisebureau aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval,
tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of
bevestigd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door het expertisebureau
zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.
Artikel 4 Verplichtingen van het expertisebureau
Het expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen,
nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden
verwacht.

Artikel 5 Deskundigen
1. Indien en voor zover het expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de
opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.
2. Het expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het
expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder
voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele
aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 6 Geheimhouding
1. Het expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader
van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de
opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de
aanwijzing door het expertisebureau van één of meer deskundigen.
2. Indien het expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze
deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.
3. De opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij terzake van het expertisebureau ontvangt, als strikt
vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij zijn bedoeld zijn.
Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs

Artikel 7 Condities voor uitvoering van opdracht
De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan
geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 8 Gegevens van opdrachtgever
1. Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de opdrachtgever aan het
expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht. Met name dient de opdrachtgever, indien het expertisebureau dat verlangt en op de door het
expertisebureau daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan het expertisebureau te verstrekken.
2. Het expertisebureau moet er vanuit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn.
Mocht(en) het expertisebureau en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als
gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de opdrachtgever
gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging
1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal het expertisebureau de verdere uitvoering
van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade,
welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de
opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van het expertisebureau – verslag over de
reeds verrichte werkzaamheden.
2. De opdrachtgever zal aan het expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden
vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding
1. Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de
overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke
verklaring aan de opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar
recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of
overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan wel ingeval het een rechtspersoon betref,
een besluit tot ontbinding wordt genomen;
c. bij beslag van welke aard dan ook;
d. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
e. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen, dan wel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens het expertisebureau niet nakomt;
f. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in
de doelstelling van zijn bedrijf;
g. in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan het
expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever, nadat één of meer van voorgenoemde gevallen zich heeft voorgedaan
en het expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen
jegens het expertisebureau nakomt, zal het expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk
– zulks te harer keuze – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.
3. In de in lid 1 genoemde gevallen is het expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente
en kosten, geheel heeft ontvangen.
Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs

Artikel 11 Rapport
1. Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt het expertisebureau aan de opdrachtgever
schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.
2. Telkens wanneer het expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken,
brengt het expertisebureau tussenrapport aan de opdrachtgever uit.
Artikel 12 Beëindiging en bewaarplicht
1. De werkzaamheden van het expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse
beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door
haar aanvaarde opdracht.
2. Het expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die
betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf
jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het
onderwerp van de opdracht, zullen door het expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de
indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

Artikel 13 Betaling
I . Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels
storting of overmaking op een door het expertisebureau aangewezen (post)bankrekening, binnen 30
dagen na factuurdatum. De op het (post)bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en
wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Het expertisebureau heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel
zekerheid voor de betaling te verlangen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen volgend op factuurdatum heef gereclameerd
wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend.
4. ledere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
interest, alsmede van de door het expertisebureau gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten
en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
5. Indien zich één der in artikel 10 lid 1 genoemde omstandigheden voordoet, is de opdrachtgever
door het enkel plaatsgrijpen van één der voornoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Alle
vorderingen van het expertisebureau op de opdrachtgever worden in dat geval terstond opeisbaar.

Artikel 14 Rente en kosten
1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is het expertisebureau gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1 ,5% per maand, dan wel
de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen,
waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
2. Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de
opdrachtgever, is de opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt,
aan het expertisebureau verschuldigd.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de
vorengenoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en
zijn verschuldigd in ieder geval, waarin het expertisebureau zich voor de invordering van de hulp van een
derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de
gehoudenheid van betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat
het expertisebureau gehouden is aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Het expertisebureau is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet
aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit
artikel en in artikel 16 bepaalde.
2. Behoudens aansprakelijkheid van het expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen
en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is het expertisebureau niet aansprakelijk voor
en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke
aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel
aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:
a. ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als
bedoeld in artikel 8;
b. onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de
door het expertisebureau verlangde gegevens, voor zover het expertisebureau de omstandigheden, ter
verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen;
c. door het expertise bureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover het expertisebureau die
werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde
te verrichten;
d. fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door het
expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de opdrachtgever aannemelijk
maakt dat het expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekort geschoten. Deze uitsluiting geldt
zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de
stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan het
expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief
eventuele software, zelf;
e. het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport;
f. de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden
aangewezen deskundigen.
3. Het expertisebureau is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de
opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.
4. De opdrachtgever vrijwaart het expertisebureau voor aanspraken van derden ter zake van schade
aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de
uitvoering van de werkzaamheden door het expertisebureau, alsook ter zake van schade aan te
inspecteren zaken.
5. Voor indirecte schade is het expertisebureau nimmer aansprakelijk.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring
1. Eventuele aansprakelijkheid van het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat
ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het expertisebureau in het desbetreffende geval
wordt uitgekeerd.
Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
2. ledere vordering tegen het expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het
rapport bij de opdrachtgever.

Artikel 17 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart het expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de
uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door het expertisebureau uitgebrachte rapport.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering
van opdrachten door het expertise bureau is het Nederlands recht van toepassing.
Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door
middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.
3. Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor
spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort
geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het
vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen
van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.
4. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van het expertisebureau
om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval
dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de
bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied
van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
5. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van het expertisebureau om het
geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de
Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

Artikel 19 Nederlandstalige en Engelstalige versie
1. Van deze voorwaarden bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie.
2. Bij discrepantie tussen deze versies is hetgeen de Nederlandstalige versie bepaalt doorslaggevend
met terzijdestelling van het bepaalde in de Engelstalige versie.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

 

Download Nivre Leveringsvoorwaarden

Reacties zijn gesloten.