Privacy statement

Privacy statement
In deze verklaring geven wij aan hoe CNZ Marine omgaat met persoonsgegevens.
Voor CNZ Marine is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
De verkregen persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen.
Uitgangspunt hierbij is de wet- en regelgeving op dit gebied, m.n. de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij en hoe worden deze verkregen?
CNZ Marine verwerkt alleen die persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
onze diensten en services conform de wensen van onze opdrachtgevers. De verwerking van de
benodigde persoonsgegevens blijft voornamelijk beperkt tot de NAW-gegevens en contactdetails
(zoals telefoonnummers, e-mailadressen, functie en/of werkgever).
Het verwerken van overige persoonsgegevens als bijvoorbeeld bevoegdheden, certificeringen, etc.
gebeurt alleen indien onze opdrachtgever dit verzoekt en/of in het belang is van het zaakgebonden
dossier.
CNZ Marine verkrijgt de benodigde persoonsgegevens deels via onze opdrachtgevers en deels
via betrokken partijen, waaronder U.
De experts van CNZ Marine verzoeken alleen om die persoonsgegevens, welke van belang zijn voor
de zaakgebonden dossiers.
Opgave van bijzondere persoonsgegevens als b.v. godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke
voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden, etc., maar ook het Burgerservicenummer (BSN)
worden door ons niet verzocht en worden ook niet verwerkt in onze zaakgebonden dossiers.

Wat doen wij met de persoonsgegevens en aan wie worden deze uitgewisseld?
De ontvangen persoonsgegevens van betrokkenen worden door CNZ Marine gebruikt ter vermelding
in de door CNZ Marine opgestelde rapportages.
De door CNZ Marine opgestelde rapportages worden alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers en
betrokken partijen. Deze partijen blijven primair verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de
vermelde persoonsgegevens.

Hoe worden de persoonsgegevens bewaard en beveiligd ?
De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard in de zaakgebonden dossiers,
voornamelijk op het interne digitale netwerk. Ook kunnen de persoonsgegevens worden opgeslagen
als een fysieke kopie in het zaakgebonden dossier.
Toegang tot deze systemen is beperkt tot de directie en betrokken experts en zijn beveiligd door
elektronische en/of fysieke maatregelen.
De bewaartermijn van de persoonsgegevens als verwerkt in de dossiers blijft beperkt tot de door de
wetgeving voorgeschreven termijnen.
Uw privacy rechten U heeft het recht ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze dossiers zijn
verwerkt en opgeslagen.
Wanneer u meent dat deze gegevens niet juist of volledig zijn, kunt ons verzoeken uw
persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.
Wij zullen uw schriftelijkeverzoeken zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Onze website
Op onze website vindt u een contactformulier waarin u mogelijke vragen kunt stellen en/of
opmerkingen kunt plaatsen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.
Voor analyse van onze website m.b.t. bezoekfrequenties, etc. kunnen mogelijk logfiles worden
bijgehouden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in dit Privacy Statement.

CNZ Marine
Vlaardingen, mei 2018.

download PDF

Reacties zijn gesloten.